Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές έχουν ως στόχο να επιτύχουν το ίδιο χειρουργικό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατό τραυματισμό των ιστών σε σύγκριση με τις κλασικές μεθόδους. Οι τεχνολογικές πρόοδοι στον τομέα της χειρουργικής όπως για παράδειγμα το ενδοσκόπιο και η νευροπλοήγηση έχουν συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη και την καθιέρωση των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, οι οποίες όμως δεν έρχονται πάντα να αντικαταστήσουν τις κλασικές τεχνικές, οι οποίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα και σε ορισμένες περιπτώσεις να προτιμώνται, ανάλογα με την περίπτωση.

Παραδείγματα ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών αποτελούν η διασφηνοειδική ενδοσκοπική προσπέλαση, η στερεοτακτικές βιοψίες, η δισκεκτομή και αποσυμπίεση δια σωλήνος και η διαδερμική σπονδυλοδεσία.

Τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής είναι ο μικρότερος τραυματισμός των ιστών, η μικρότερη απώλεια αίματος, ο μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, η ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς μετά την επέμβαση και ο μικρότερος χρόνος νοσηλείας. Κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράδοξο είναι πως ο χρόνος της επέμβασης καθώς και το συνολικό μήκος της χειρουργικής τομής ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αυξάνεται με την ελάχιστη επεμβατική τεχνική σε σύγκριση με την αντίστοιχη κλασική!

Πάντως, οι νέες τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται στην καθημερινή κλινική πράξη και στην Ελλάδα συμβάλλουν στην απάλλειψη των μειονεκτημάτων της. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών με τη δυνατότητα διεγχειρητικής αξονικής τομογραφίας και νευροπλοήγησης δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να εκτελέσει τις επεμβάσεις χωρίς τη χρονική καθυστέρηση που συνεπάγονται οι πολλές ακτινογραφίες καθώς και την ελάττωση του χρόνου έκθεσης σε ακτινοβολία. Επίσης, η ασφάλεια του χειρουργείου αυξάνεται κατακόρυφα με πρακτικά εκμηδενισμό της πιθανότητας τραυματισμού νεύρων ή άλλων ευαίσθητων δομών.

Γεγονός αδιαμφισβήτητο είναι ότι οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αποτελούν ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του χειρουργού που όταν χρησιμοποιείται με τις σωστές ενδείξεις προσφέρει καλύτερο αποτέλεσμα στον ασθενή.